Archive for December, 2011

Iran via Video Current

Thursday, December 8th, 2011

December 13 – 17. Abbas Akhavan, Morehshin Allahyari, Amir Bastan, Bahar Behbahani, Kaya Behkalam & Azin Feizabadi, Barbad Golshiri, Arash Fayez, Mirak Jamal, Farhad Kalantary, Sohrab Kashani, Gelare Khoshgozaran, Amitis Motevalli, Nosrat Nosratian, Anahita Razmi, Jinoos Taghizadeh, Negar Tahsili, Katayoun Vaziri, Naghmeh Abbasi, Mehraneh Atashi, Setareh Jabbari, Anahita Hekmat, Payam Mofidi, Shay Mazloom, Amirali Mohebinejad, Allahyar Najafi, Nassrin Nasser, Shadi Noyani, Ramin Rahimi, Shirin Sabahi, Sona Safaie, Bahar Samadi, Hamed Sahihi, Zeinab Shahidi.