Yuh-Shioh Wong group show 2007 gallery image
Yuh-Shioh Wong: